Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Aktualności

Pytania i odpowiedzi

Jeżeli chcesz zadać pytanie związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich wybierz poniżej zamieszczony link.

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Pytanie:
Czy środki pochodzące z umorzenia części pożyczki z WFOŚiGW mogą stanowić wkład własny ubiegającego się o dofinansowanie zadania w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"?

Odpowiedź:
Środki pochodzące z umorzenia części pożyczki z WFOŚiGW mogą stanowić wkład własny ubiegającego się o dofinansowanie zdania w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Jednocześnie koniecznością jest wskazanie w uchwale budżetowej, iż środki pochodzące z umorzenia stanowią wkład na zadanie w ramach działania.

Pytanie:
Czy składając wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji z działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" można być już po całej procedurze przetargowej?

Odpowiedź:
Według projektu rozporządzenia pomoc może zostać przyznana na refundację części kosztów kwalifikowalnych poniesionych wyłącznie po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Wyjątek stanowią koszty ogólne, które mogą być ponoszone już od dnia 1 stycznia 2007 r. Należy jednak zaznaczyć, że w/w koszty w przypadku nie podpisania umowy nie zostaną zrefundowane.

Pytanie:
Czy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” możliwa jest realizacja inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego lampami solarnymi?

Odpowiedź:
Jeden z zakresów wsparcia w wymienionym działaniu obejmuje operacje polegające na wytwarzaniu lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. W związku z tym, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” można realizować inwestycję polegającą na budowie oświetlenia ulicznego lampami solarnymi.

Pytanie:
Czy gmina może otrzymać dofinansowanie na budowę stacji uzdatniania wody oraz na oczyszczalnię ścieków bez żadnej sieci kanalizacyjnej?

Odpowiedź:
Realizacja w/w inwestycji będzie możliwa w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekty te zawierają się w zakresie pomocy obejmującej gospodarkę wodno-ściekową.

Pytanie:
Witam , na początku roku media podały informację, że Śląski Urząd Marszałkowski otrzymał wsparcie z Min. Rolnictwa w wysokości 11 mln PLN na budowę lub modernizację targowisk w małych miejscowościach w celu dostosowania ich jako targowiska ekologiczne. Proszę o informację gdzie one zostały zlokalizowane i jaki jest postęp robót w tym zakresie ?

Odpowiedź:
W ramach naboru, który trwał od 2 stycznia do 29 lutego br. zostało złożonych 21 wniosków na łączną kwotę pomocy 16 505 475,42 zł. Limit środków przeznaczonych na przyznanie pomocy finansowej dla wnioskodawców jest mniejszy niż łączna kwota pomocy, o jaką ubiegają się beneficjenci - wynosi 11 241 769,50 zł. Obecnie trwa ocena merytoryczna złożonych wniosków. Listę rankingową poznamy po jej zakończeniu, prawdopodobny termin opublikowania listy – sierpień 2012 r.

Pytanie:
Załącznikiem mają być mapy i szkice sytuacyjne czy należy przez to rozumieć naniesienia na mapy geodezyjne lokalizacji poszczególnych instalacji we wsiach. Czy szkic ma określać posadowienie urządzeń na nieruchomości np. południowa połać dachu budynku mieszkalnego.

Odpowiedź:
Szkice i mapy sytuacyjne powinny być na tyle szczegółowe, aby na ich podstawie można było zidentyfikować zakres planowanych do wykonania prac, określić miejsce realizacji operacji i planowanych robót oraz sprawdzić przedmiar robót.

Pytanie:
Czy do wniosku winny być dołączone warunki przyłączenia instalacji OZE wydane przez zakład energetyczny dla każdego uczestnika projektu.

Odpowiedź:
Nie przewiduje się konieczności dołączania do wniosku o przyznanie pomocy warunków przyłączenia instalacji OZE, wydawanych przez zakład energetyczny dla każdego uczestnika projektu.

Pytanie:
Czy mieszkańcy mogą partycypować w kosztach instalacji - 10% kosztów kwalifikowalnych + podatek VAT, Jeśli tak, to czy powinni być współwłaścicielami instalacji, czy będzie to darowizna na rzecz gminy?

Odpowiedź:
Pomoc w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w omawianym zakresie przyznana będzie gminie. Gmina powinna w 100% zapewnić sfinansowanie realizacji operacji w ramach własnego budżetu.

Pytanie:
Jakie podmioty będą miały prawo uczestniczyć w projekcie złożonym przez gminę tj. np.: gospodarstwo domowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwa rolne, czy prowadzące działy specjalne. W związku z tym, czy energia wyprodukowana będzie mogła być zużyta do innych celów niż gospodarstwo domowe.

Odpowiedź:
Przepisy zmienionego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 nie określają rodzaju podmiotów, które będą mogły uczestniczyć w projektach przygotowywanych przez gminę. W związku z tym, mikroinstalacje do wytwarzania energii odnawialnej mogą być instalowane na nieruchomościach należących do wszystkich podmiotów, niezależnie od posiadanej formy prawnej, z uwzględnieniem poniższych przepisów rozporządzenia. W § 2 pkt 5 zmienionego rozporządzenia wprowadzono następujący przepis: „gminie – w przypadku operacji dotyczącej budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej, z przeznaczeniem na potrzeby własne, zwanych dalej „mikroinstalacjami prosumenckimi” i dalej w § 3 ust 4 „Operacja dotycząca mikroinstalacji prosumenckich, oprócz budowy mikroinstalacji prosumenckich na obiektach użyteczności publicznej, może być realizowana również na obiektach niebędących obiektami użyteczności publicznej, pod warunkiem, że wytworzona energia elektryczna lub cieplna będzie wykorzystana wyłącznie na potrzeby gospodarstw domowych.” Mając na uwadze powyższe należy na etapie projektowania operacji określić racjonalne zapotrzebowanie na energię elektryczną lub cieplną dla danego obiektu pełniącego funkcję użyteczności publicznej. W przypadku projektowania mocy mikroinstalacji, które będą użyczane osobom fizycznym projektant powinien uwzględnić zapotrzebowanie danego gospodarstwa domowego na energię elektryczną lub cieplną.


Kalendarium

Styczeń 2023
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         

Szczególnie polecamy

mapa projektów PROW
Konkurs plastyczny Moja Wieś w Europie Multimedia Stan realizacji PROW

Informacje

W tym miejscu możesz zadać nam pytanie dotyczące programu PROW.

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami bedą systematycznie publikowane na naszej stronie.Zobacz także:

Najczęściej zadawane pytania

Szybki dostęp

Trwające Konkursy

  • Odnowa i rozwój wsi poprzez LEADER-a
  • Małe projekty poprzez LEADER-a
RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 (32) 77 40 502, +48 (32) 77 40 534; fax: +48 (32) 77 40 275; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Bartosz Góra e-mail: bgora@slaskie.pl, telefon: +48 (32) 77 40 513
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi