Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Aplikowanie o środki / Ogólne zasady

Ścieżka aplikowania o środki PROW 2007 - 2013

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu składa się w Urzędzie Marszałkowskim właściwym ze względu na miejsce realizacji projektu zgodnie z trybem określonym w odrębnych przepisach.

Wyznaczone komórki organizacyjne w Urzędzie Marszałkowskim poddają wniosek o dofinansowanie realizacji projektu weryfikacji formalnej w zakresie terminowości, poprawności jego wypełnienia i kompletności załączników.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu podlega ocenie merytorycznej. W szczególności sprawdzeniu podlegają następujące elementy:

  • weryfikacja zgodności wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z warunkami uzyskania pomocy;
  • ocena ekonomiczno - techniczna;
  • ocena według kryteriów wyboru.

Beneficjent może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w terminie określonym przez Urząd Marszałkowski.

W przypadku złożenia wniosku nieprawidłowo wypełnionego lub bez wymaganych załączników instytucja wdrążająca wzywa w formie pisemnej ubiegającego się o dofinansowanie do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Projekty poprawne pod względem formalnym i spełniające warunki określone dla działania, zostają poddane ocenie zgodnie kryteriami wyboru i uszeregowane według liczby uzyskanych punktów, a następnie przekazywane do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa.

Przyjęcie projektu do realizacji następuje z dniem zawarcia umowy o dofinansowanie realizacji projektu między Samorządem Województwa a wnioskodawcą. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu jest przesyłana wnioskodawcy, a jej podpisanie następuje w siedzibie urzędu marszałkowskiego.

Umowa o dofinansowanie realizacji projektu zawiera zobowiązanie do objęcia projektu finansowaniem w ramach Programu, pod warunkiem że beneficjent zrealizuje go w określonym zakresie i terminie, udokumentuje poniesione koszty i dotrzyma zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie realizacji projektu.

Po zakończeniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego beneficjent ma obowiązek przedstawić informację o kosztach projektu wynikających z tego postępowania. W przypadku gdy koszt projektu wynikający z przeprowadzonego postępowania w sprawie zamówienia publicznego jest niższy od planowanego, dokonywana jest zmiana umowy o dofinansowanie projektu w zakresie wysokości dofinansowania.

Kopię umowy o dofinansowanie realizacji projektu otrzymuje ARiMR. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu może zostać zmieniona na wniosek każdej ze stron. Zmiana warunków umowy o dofinansowanie realizacji projektu powinna być dokonana w formie pisemnej - w postaci aneksu - pod rygorem nieważności.

 
Kalendarium

Styczeń 2023
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         

Szczególnie polecamy

mapa projektów PROW
Konkurs plastyczny Moja Wieś w Europie Multimedia Stan realizacji PROW

Informacje

W tym miejscu możesz zadać nam pytanie dotyczące programu PROW.

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami bedą systematycznie publikowane na naszej stronie.Zobacz także:

Najczęściej zadawane pytania

Szybki dostęp

Trwające Konkursy

  • Odnowa i rozwój wsi poprzez LEADER-a
  • Małe projekty poprzez LEADER-a
RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 (32) 77 40 502, +48 (32) 77 40 534; fax: +48 (32) 77 40 275; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Bartosz Góra e-mail: bgora@slaskie.pl, telefon: +48 (32) 77 40 513
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi