Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Aktualności

Pytania i odpowiedzi

Jeżeli chcesz zadać pytanie związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich wybierz poniżej zamieszczony link.

Zadaj pytanie :.


Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Pytanie:
Czy gmina, jako wnioskodawca i beneficjent może być właścicielem mikroinstalacji, a rolnikowi przekazać umową użyczenia

Odpowiedź:
Beneficjentem działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w omawianym zakresie jest gmina. Gmina jako właściciel mikroinstalacji może ją użyczyć osobie fizycznej, jednakże odpowiedzialność za realizację projektu, w tym osiągnięcie celu, spoczywa na beneficjencie. Formę zabezpieczenia zakupionej mikroinstalacji ustala beneficjent.

Pytanie:
Gdy rolnik w umowie potwierdzającej jego udział w projekcie, zobowiąże się partycypować w kosztach – w całości środków własnych za montaż instalacji. Czy od tej kwoty należy odprowadzić podatek?

Odpowiedź:
Pomoc w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w omawianym zakresie przyznana będzie gminie. Gmina powinna dysponować środkami na realizację całej inwestycji.

Pytanie:
Czy przy realizacji projektów dotyczących budowy mikroinstalcji w ramach działania „Podstawowe usługi (…)” mają zastosowanie przepisy z zakresu de minimis bądź pomocy publicznej?

Odpowiedź:
W przypadku operacji z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii udzielana pomoc ma charakter pomocy de minimis. Dlatego też wnioskodawca musi mieć na uwadze, iż wartość wnioskowanej kwoty pomocy nie może powodować przekroczenia ogólnego limitu pomocy de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Pytanie:
Czy należy zgłaszać w jakiejś instytucji umowy użyczenia pomiędzy gminą a rolnikiem?

Odpowiedź:
Nie ma obowiązku przekazywania wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy umów użyczenia pomiędzy gminą a rolnikiem do instytucji udzielającej wsparcia w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Pytanie:
Załącznikiem mają być mapy i szkice sytuacyjne czy należy przez to rozumieć naniesienia na mapy geodezyjne lokalizacji poszczególnych instalacji we wsiach. Czy szkic ma określać posadowienie urządzeń na nieruchomości np. południowa połać dachu budynku mieszkalnego.

Odpowiedź:
Szkice i mapy sytuacyjne powinny być na tyle szczegółowe, aby na ich podstawie można było zidentyfikować zakres planowanych do wykonania prac, określić miejsce realizacji operacji i planowanych robót oraz sprawdzić przedmiar robót.

Pytanie:
Czy do wniosku winny być dołączone warunki przyłączenia instalacji OZE wydane przez zakład energetyczny dla każdego uczestnika projektu.

Odpowiedź:
Nie przewiduje się konieczności dołączania do wniosku o przyznanie pomocy warunków przyłączenia instalacji OZE, wydawanych przez zakład energetyczny dla każdego uczestnika projektu.

Pytanie:
Czy mieszkańcy mogą partycypować w kosztach instalacji - 10% kosztów kwalifikowalnych + podatek VAT, Jeśli tak, to czy powinni być współwłaścicielami instalacji, czy będzie to darowizna na rzecz gminy?

Odpowiedź:
Pomoc w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w omawianym zakresie przyznana będzie gminie. Gmina powinna w 100% zapewnić sfinansowanie realizacji operacji w ramach własnego budżetu.

Pytanie:
Jakie podmioty będą miały prawo uczestniczyć w projekcie złożonym przez gminę tj. np.: gospodarstwo domowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwa rolne, czy prowadzące działy specjalne. W związku z tym, czy energia wyprodukowana będzie mogła być zużyta do innych celów niż gospodarstwo domowe.

Odpowiedź:
Przepisy zmienionego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 nie określają rodzaju podmiotów, które będą mogły uczestniczyć w projektach przygotowywanych przez gminę. W związku z tym, mikroinstalacje do wytwarzania energii odnawialnej mogą być instalowane na nieruchomościach należących do wszystkich podmiotów, niezależnie od posiadanej formy prawnej, z uwzględnieniem poniższych przepisów rozporządzenia. W § 2 pkt 5 zmienionego rozporządzenia wprowadzono następujący przepis: „gminie – w przypadku operacji dotyczącej budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej, z przeznaczeniem na potrzeby własne, zwanych dalej „mikroinstalacjami prosumenckimi” i dalej w § 3 ust 4 „Operacja dotycząca mikroinstalacji prosumenckich, oprócz budowy mikroinstalacji prosumenckich na obiektach użyteczności publicznej, może być realizowana również na obiektach niebędących obiektami użyteczności publicznej, pod warunkiem, że wytworzona energia elektryczna lub cieplna będzie wykorzystana wyłącznie na potrzeby gospodarstw domowych.” Mając na uwadze powyższe należy na etapie projektowania operacji określić racjonalne zapotrzebowanie na energię elektryczną lub cieplną dla danego obiektu pełniącego funkcję użyteczności publicznej. W przypadku projektowania mocy mikroinstalacji, które będą użyczane osobom fizycznym projektant powinien uwzględnić zapotrzebowanie danego gospodarstwa domowego na energię elektryczną lub cieplną.

Pytanie:
Czy wystarczy w związku ze składaniem wniosku i planowaną realizacją projektu przez gminę podpisać z zakwalifikowanym rolnikiem umowę o zgodzie na udział w projekcie? Jeżeli nie to, jakie są wymagane dokumenty?

Odpowiedź:
Obowiązkiem beneficjenta jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania projektu. Forma zabezpieczenia własności, w przypadku gdy montaż urządzeń będzie na nieruchomości niebędącej w jego posiadaniu, zależy od beneficjenta. Analogicznie jak w przypadku inwestycji polegających na montażu przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach należących do osób fizycznych przez beneficjentów działania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, również w przedmiotowym zakresie nie planuje się weryfikacji umów zawieranych pomiędzy gminą a uczestnikami projektu. Jednakże, jedno z kryteriów wyboru projektów dotyczyć będzie udziału kosztów kwalifikowalnych poniesionych w związku z instalacją urządzeń na obiektach niebędących obiektami użyteczności publicznej w całkowitych kosztach operacji. W związku z tym, jeśli na etapie składania wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca zadeklaruje, że zapewni instalację mikroinstalacji na obiektach niebędących obiektami użyteczności publicznej na poziomie równym 50% lub wyższym niż 50% kosztów kwalifikowalnych, będzie to wystarczające do oceny wniosku. Spełnienie tego warunku będzie weryfikowane na etapie składania wniosku o płatność, gdzie zakłada się weryfikację umów beneficjenta z prosumentami.


Kalendarium

Wrzesień 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
       
 

Szczególnie polecamy

mapa projektów PROW
Konkurs plastyczny Moja Wieś w Europie Multimedia Stan realizacji PROW

Informacje

W tym miejscu możesz zadać nam pytanie dotyczące programu PROW.

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami bedą systematycznie publikowane na naszej stronie.

Zadaj pytanie

Zobacz także:

Najczęściej zadawane pytania

Szybki dostęp

Trwające Konkursy

  • Odnowa i rozwój wsi poprzez LEADER-a
  • Małe projekty poprzez LEADER-a
RSS
Katowice; ul. Dąbrowskiego 23; godziny pracy: 7:30 - 15:30; telefony: +48 (32) 77 40 502, +48 (32) 77 40 534; fax: +48 (32) 77 40 275; Mapa dojazdu
Kontakt z administratorem serwisu: Bartosz Góra e-mail: bgora@slaskie.pl, telefon: +48 (32) 77 40 513
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Informacje opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi